ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

Top ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ News

ಕಾರ್ಕಳ:ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ-2023ರ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ದೀಪ್ತಿ ಹೆಗ್ಡೆ

ಕಾರ್ಕಳ:ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ-2023 ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ದೀಪ್ತಿ ಹೆಗ್ಡೆ 2023ರ ಹೌಟ್ ಮೊಂಡೆ ಮಿಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಉಡುಪಿ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪ್ತಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಈ

Times of karkala Times of karkala
- Advertisement -
Ad image